Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Phép co, phép đẩy nghiêng trong tikz

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[line join=round, line cap=round]
\def\r{3}
\coordinate (S) at (0,7);
\begin{scope}[yscale=0.5]
\pgftransformxslant{0.5}
\draw[dashed, red] (0,0) circle(\r);
\draw [thick](-\r,-\r) node[below left]{$D$}
      --(\r,-\r) node[below right]{$C$}
      --(\r,\r) node[above right]{$B$};
\draw[dashed, thick] (-\r,\r) node[above left]{$A$}
          --(-\r,-\r) (-\r,\r)--(\r,\r);
\draw [thick](S)--(-\r,-\r) (S)--(\r,-\r) (S)--(\r,\r);
\draw [dashed, thick] (-\r,\r)--(S) node[above]{$S$};
\draw [dashed, opacity=0.5] (0,0)--(S);
\end{scope}
\draw (0,0) node[left]{$O$}; 
\filldraw[red] (0,0) circle(1.5pt);
\end{tikzpicture}
\end{document}

Hình vẽ của thầy Le Huy Tien.

Thầy/cô có thể tham khảo về các lệnh với tiền tố pgftransform trong tài liệu pdfmanual ở trang 1046.

 

Chuyên mục: