Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

texlive

Cài đặt TeX trên Linux

Hệ thống TeX trên các distro linux dòng deb như Debian, Ubuntu, Mint được cài đặt bằng lệnh

sudo apt-get install texstudio

Hệ thống sẽ tự động cài texlive như là gói phụ thuộc của texstudio.

Lần đầu tiên biên dịch sẽ bi thiếu một số gói, tôi đã gặp và đã giaỉ quyết như sau:

Thiếu gói tiếng việt vietnam.sty thì cài gói texlive-lang-other

sudo apt-get install texlive-lang-other

Thiếu một số gói cơ bản như numprint.sty thì cài gói texlive-latex-extra